• Suņu un kaķu uzturvērtības nodrošināšana ar to vajadzībām piemērotiem produktiem.
 • Pielāgotu produktu piedāvājums, kas piemērots visos mājdzīvnieku audzēšanas posmos.
 • Lolojumdzīvnieku barības ražošana ar augstiem kvalitātes un uzturvērtības standartiem.
 • Augstu produktu kontroles standartu ieviešana, sākot no izejvielu saņemšanas, iekšējās pārstrādes un beidzot ar galīgo piegādi.
 • Nepārtraukta jaunu produktu izpēte un izstrāde.
 • Pārredzamība attiecībā uz patērētāju
 • Atbildība un patērētāju prasību un vēlmju izpilde, izmantojot:
       a) Plaša tirdzniecības tīkla attīstība teritorijā.
       b) patērētājiem pieejamu klientu apkalpošanas pakalpojumu pieņemšana
       c) veterināro uztura speciālistu palīdzība
 • Pārtikas aizsardzības plāna pieņemšana un uzraudzība, kura mērķis ir apzināt, mazināt un uzraudzīt apzināta piesārņojuma avotus.
 • Produktu autentiskuma garantēšana, izmantojot pārvaldības sistēmu pret krāpšanu un produktu viltošanu.
 • Augstu tīrības standartu uzturēšana un kontrole rūpnīcās un uzņēmuma teritorijās.
 • Valsts un starptautisko normatīvo noteikumu ievērošana
 • Vides un enerģijas aizsardzība, izmantojot:
    a) Ietekmes uz vidi un enerģiju samazināšanu
    b) Pašražotu dabas energoresursu izmantošana
 • Augstu drošības standartu nodrošināšana, lai aizsargātu darbinieku veselību darba vietā, izmantojot ražošanas organizāciju, pietiekamu un atbilstošu ekonomisko un tehnoloģisko resursu nodrošināšanu.
 • Mērķtiecīgu mācību kursu īstenošana, lai uzturētu un uzlabotu uzņēmuma personāla prasmes un veicinātu izpratni par integrēto kvalitātes, vides, enerģētikas un drošības sistēmu.
 • Jebkuras ietekmes uz vidi, nelaimes gadījumu, avāriju vai arodslimību seku samazināšana, kontrolēti un atbildīgi vadot visas darbības.
 • Nodrošināt darbinieku konsultēšanu un līdzdalību, arī ar darbinieku pārstāvja drošības jautājumos starpniecību, attiecībā uz darba drošības un veselības aizsardzības aspektiem.
 • Radīt darba vidi, kas ļauj darbiniekiem ar gandarījumu sniegt ieguldījumu uzņēmuma mērķu sasniegšanā, kā arī atpazīt un rentabli attīstīt savas profesionālās prasmes.
 • Vadības koncentrēšanās uz to, lai līgumi ar uzņēmumā strādājošajiem darbiniekiem tiktu ievēroti arī no ētiskā un morālā viedokļa.


Lai nodrošinātu mērķu un uzdevumu sasniegšanu, tiek piemēroti šādi vispārīgi principi:

 • kvalitātes, vides, enerģijas un drošības pārvaldība ietver visas uzņēmuma funkcijas un darbības visos līmeņos, lai nodrošinātu vispārēju atbildību;
 • mērķi un uzdevumi ir publiski pieejami, izplatot šo integrēto politiku un ikgadējos dažādu vadības pārskatu rezultātus;
 • mērķi un uzdevumi tiek pakāpeniski sasniegti, izmantojot uzlabošanas vadības programmas;
 • mašīnu, iekārtu un aprīkojuma izmantošana, darba vietas, darba metodes un organizatoriskie aspekti ir izstrādāti tā, lai aizsargātu darbinieku, citu cilvēku un  sabiedrības, kurā uzņēmums darbojas, drošību un veselību;
 • tiek veicināta sadarbība starp dažādiem uzņēmuma resursiem, sadarbība ar uzņēmējdarbības organizācijām un atbildīgajām ārējām struktūrām.